CZ | EN
Úvodní strana  »  Nabídka pro města a obce  »  Efektivní doprava a plánování

Efektivní doprava a plánování

Plánovat dopravu od stolu lze pouze u měst nebo jejich částí, které vznikají na zelené louce. Naprostá většina územních a dopravních plánů vychází z existující podoby a zde je důležité přehodnotit využití jednotlivých městských prostorů či krajiny.

Ke stažení: Efektivní doprava a plánování

Ke stažení: Efektivní doprava a plánování

Při správném plánování dopravy:

 • umožníte zdravý ekonomický rozvoj Vašeho regionu,
 • dostanete se do cíle rychleji, bezpečněji a pohodlněji,

Využijte naši širokou nabídku služeb:

 • zvýšíte tím kvalitu života Vašich občanů,
 • zlepšíte kvalitu životního prostředí.

Ke stažení: Efektivní doprava a plánování  [soubor s příponou PDF 1,55 MB]

Plánování udržitelné městské mobility

Pomůžeme Vám efektivně vyřešit problémy spojené s dopravou ve Vašich městských oblastech.

Nabízíme Vám vytvoření plánu udržitelné městské mobility, který počítá s názorem Vašich občanů, je citlivější k životnímu prostředí a přitom respektuje přirozený hospodářský rozvoj.

S naší pomocí získáte volnější město pro zdravější a kvalitnější život, město s dobrou adresou, kde se lidem dobře žije.

Cena se odvíjí od individuálního zadání.

Kontakt: Ing. Jaroslav Martinek

Školení v udržitelném dopravním plánování

Všem zájemcům o udržitelné dopravní plánování nabízíme školení a kurzy pro samosprávu a politické reprezentanty zaměřené na dopravu ve městě.

Připravili jsme je ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty a Ministerstvem dopravy ČR. Jedná se o vzdělávací program pod názvem Cyklistická akademie, který člení cyklistickou dopravu do 40 lekcí.

Cena se odvíjí od individuálního zadání.

Kontakt: Ing. Jaroslav Martinek

Generel dopravy

Komplexní zpracování Územního generelu dopravy od získání potřebných dat a podkladů (dopravní průzkumy, průzkum dopravního chování obyvatel, demografická prognóza), přes vytvoření predikčního dopravního modelu až po návrhy opatření, jejich ověření a expertní posouzení.

Generel může sloužit dvojímu účelu: jako prostý územně plánovací podklad, který definuje, kde je potřeba vyhradit v územním plánu místo pro dopravní komunikace. Může být však chápán i komplexněji jako takzvaný „transport master plan“, tedy náhled na dopravní chování obyvatel a přizpůsobení dopravní nabídky jejich potřebám (ideálně budoucím potřebám) a zároveň vizím a cílům města. Územní generel dopravy a jím ukotvená vize směřování rozvoje dopravy je důležitým podkladem i při projektových žádostech o spolufinancování ze strukturálních fondů EU. Rádi bychom Vám nabídli naše zkušenosti z realizace Územního generelu dopravy pro hlavní město Slovenské republiky Bratislavu.

Kontakt: Ing. Michal Lazor

Územní generely, zásady územního rozvoje a SUMP (plán udržitelné městské mobility)

Městům a obcím nabízíme pomoc při vytváření zadávacích dokumentací pro územní generel dopravy, pro zásady územního rozvoje a konzultační činnost při realizaci těchto zakázek.

Kontakt: Ing. Michal Lazor
Kontakt speciálně pro SUMP: Ing. Jaroslav Martinek

Možnost zapojení se do sítě CIVINET

CIVINET Česká a Slovenská republika představuje síť měst a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility.

Nabízí množství odborných aktivit v oblasti udržitelné mobility ve městech, ať už odborné exkurze (veřejná doprava, cyklistika, elektromobilita apod.) nebo konference a semináře s nejširším záběrem tohoto tématu.

Pro první léta svého působení se CIVINET zaměřuje především na plány udržitelné městské mobility (SUMP) a integrované plánování ve městech. Součástí aktivit jsou také odborné diskuse a zvýhodněné asistenční služby pro členy při přípravě a realizaci plánů udržitelné městské mobility a při vyhledávání možností nových projektů a vhodných grantů na podporu udržitelné mobility.

Kontakt:
Mgr. Radomíra Jordová, Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D., Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D.

Měření dynamického komfortu pro účely cyklodopravy

Jízda na kole i chůze pěšky může být příjemnější.

Otřesy a vibrace jízdního kola jsou významným negativním faktorem znehodnocující průběh jízdy. Mají také vliv na bezpečnost.

Nabízíme Vám proto měření vibrací a otřesů vyjádřené pomocí indexu dynamického komfortu. Ve výsledku získáte mapy, GIS soubory nebo mapové aplikace poukazující na místa, která jsou z pohledu vnímání cyklisty nebo chodce nejhorší.

Cena: Její odhad závisí na velikosti sítě a na tom, zda si data bude sbírat zákazník nebo CDV.

Kontakt: RNDr. Michal Bíl, Ph.D.

Mapování cyklotras a pěší dopravy

Zmapujeme průběh Vašich cyklotras, cyklostezek a pěší dopravu, včetně popisu jejich nejdůležitějších informací jako jsou typ povrchu aj. Tyto informace Vám umožní efektivněji spravovat síť cyklotras a stezek pro pěší.

Výsledkem je GIS vrstva, kterou lze zobrazit také ve webové mapové aplikaci.

Cena: Její odhad závisí na velikosti sítě a počtu atributů.

Kontakt: RNDr. Michal Bíl, Ph.D.

Využití Jednotné Dopravní Vektorové Mapy (JDVM)

Jsme autory speciální webové aplikace, kde mohou města a obce ke své práci zdarma využít tyto informace:

Ve volně přístupné části portálu najdete:
 • Statistické vyhodnocení nehod v mapě.
 • Tematickou mapu nehod s následky na zdraví osob v silničním provozu na síti TEN-T „Tematická mapa intenzit silničního provozu“.
 • Tematickou mapu intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky
V části určené pro registrované uživatele:
 • Další tematické úlohy jako např. vektorová mapa dopravních cest, dopravní cesty a ekologie a dopravní cesty a záplavová území, ve kterých jsou obsaženy podrobné údaje o dopravní infrastruktuře, administrativním členění a další údaje, týkající se dopravy.

Více najdete na webových stránkách: www.jdvm.cz

Kontakt ohledně JDVM: Ing. Milan Brich

Kontakt k ostatním tematickým mapám (za poplatek): RNDr. Michal Bíl, Ph.D.

Zjištění příčin nehodovosti a návrh opatření

V návaznosti na informace z Jednotné dopravní vektorové mapy pro Vás můžeme zjistit příčiny nehodovosti ve Vašem místě a navrhnout vhodné dopravně inženýrské řešení.

Odborně můžeme z pohledu účinnosti prověřit a posoudit i Vaše stávající inženýrská řešení.

Cena se odvíjí od individuálního zadání.

Kontakt ohledně dopravně inženýrského řešení: Ing. Radim Striegler

Makroskopický model pro dopravní plánování

Vytvořením makroskopického modelu získáte informace:
 • jak se změní dopravní zátěž na městských komunikacích a v okolí měst po realizaci určitého dopravního opatření (uzavírky, omezení...) nebo určité dopravní stavby (obchvatu, radiály, spojky, linky veřejné dopravy...),
 • jaké jsou sociální a ekonomické dopady realizace dopravních opatření / investic do rozvoje dopravní infrastruktury,
 • jaké je optimální umístění odstavných parkovišť a linek MHD ve městě při realizaci systému Park & Ride (Park & Ride („zaparkuj a jeď“) je forma kombinované přepravy s návazností automobilové dopravy na veřejnou dopravu.).

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Kontakt: Ing. Michal Lazor

Mikrosimulační dopravní modely

Pomocí modelů na příklad zjistíte, jaké příčiny mají časté dopravní zácpy na určitých křižovatkách a jaká opatření mohou situaci vyřešit.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Kontakt: Ing. Michal Lazor

Geografické hodnocení dopravní dostupnosti

Poradíme Vám, jak na příklad zvýšit atraktivitu určitého území změnou organizace dopravy a jak zhodnotit a zvýšit dopravní dostupnost území ohroženého dopravním vyloučením.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Kontakt: Ing. Michal Lazor

Tvorba tematických map a atlasů

Kartografické pracoviště Centra dopravního výzkumu, v. v. i., Vám nabízí:
 • vytvoření tematických map, včetně zajištění jejich tisku,
 • tvorbu souborů map a atlasů s nejrůznější tématikou.

Cena se odvíjí od rozsahu území, obsahu mapy a počtu výtisků.

Kontakt k ostatním tematickým mapám (za poplatek): RNDr. Michal Bíl, Ph.D.

Tvorba webových mapových aplikací využitelná pro střední a velká města

Nabízíme Vám vytvoření webových map s libovolnou tematikou a funkčností pro prezentaci, ale i správu Vašich dat. Webová mapová aplikace umožní nejenom vizualizaci dat nad kvalitním podkladem, ale též možnost jejich editace oprávněnými uživateli.

Pomocí této aplikace bude možné například online spravovat pasport zeleně, dopravního značení, objektů ve správě města apod. Aplikace bude přístupná zároveň více lidem, kteří si budou moci, na základě svého oprávnění (návštěvník, uživatel, správce) data buď jenom prohlížet, nebo též komentovat, vkládat doporučení, případně editovat.

Cena se odvíjí od rozsahu území, obsahu aplikace a požadované funkčnosti.

Kontakt k ostatním tematickým mapám (za poplatek): RNDr. Michal Bíl, Ph.D.

Návrh architektury regulace parkování, který obsahuje

 • koncepci rezidentního parkování v duchu Smart Cities,
 • návrh vhodného technologického vybavení pro centrální část města i jednotlivé městské čtvrti,
 • návrh marketingové kampaně s ohledem na udržitelnou dopravu (2015), CBA (cost-benefit- analyses: analýza nákladů a přínosů) jednotlivých řešení a konceptů,
 • a přípravu zadání pro výběrová řízení (2016).

Připravíme pro vás koncept celkové regulace parkování, včetně návrhu výkonového zpoplatnění a rezidentního parkování s možností čerpat informace z dopravního průzkumu. Koncept navrhne i studii proveditelnosti jednotlivých technologií, odůvodní jejich potřebu a stanoví orientační cenu.

Součástí konceptu bude také návrh modelu pro nakládání s vybranými prostředky, který promítneme i do komunikační kampaně.

V další části porovnáme použité technologie z hlediska jejich návratnosti a návrhy vhodných SLA (Service-level agreement označuje smlouvu sjednanou mezi poskytovatelem služby a jejím konzumentem) s provozovateli. Dozvíte se tak, jaké parametry musí služby splňovat a jak je kontrolovat, abyste měli jistotu, že systém funguje, jak má.

Porovnáním použitých technologií (Některé technologie mohou být na vstupu levné, ale pokud budete chtít rozšiřovat jejich funkci, buď to nebude možné, nebo se budete muset obrátit na téhož dodavatele, u kterého se dá očekávat, že příležitosti obchodně využije a nabídne Vám vyšší cenu) z hlediska návratnosti získáte informace o jejich účinnosti a efektivitě v celém jejich životním cyklu.

Cena se odvíjí od individuálního zadání.

Kontakt: Mgr. Marek Ščerba