CZ | EN
Úvodní strana  »  O nás  »  Úřední deska  »  Úřední deska: Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž CDV jedná a rozhoduje

Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž CDV jedná a rozhoduje

  • Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění platných předpisů
  • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění platných předpisů
  • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění platných předpisů
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění platných předpisů
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů
  • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění platných předpisů
  • Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění platných předpisů