Úvodní strana  »  Produkty a služby  »  Snižování zátěže životního prostředí

Snižování zátěže životního prostředí

Jedním z nejzávažnějších problémů dopravy je znečištění ovzduší emisemi, které mají rizikový vliv na zdraví člověka. Dopravní provoz produkuje velké množství znečišťujících látek a zatěžuje obyvatele nadměrným hlukem.

Nabízíme Vám proto komplexní řešení tohoto problému:

 • Provádíme systematický výzkum, monitoring a vyhodnocení zátěže životního prostředí dopravou včetně možných zdravotních rizik.
 • Stanovíme a vyhodnotíme vybrané indikátory zátěže životního prostředí, a to včetně jejich trendů.
 • Zpracujeme pro Vás metodické postupy či odborné studie vč. návrhu opatření vedoucích ke snížení zátěže životního prostředí dopravou.
 • Pro hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí využíváme vlastní laboratoře vybavené špičkovou přístrojovou technikou pro odběry environmentálních vzorků, k jejich zpracování a přípravě k chemickým a toxikologickým analýzám a následnému kvalitativnímu i kvantitativnímu stanovení široké škály organických i anorganických látek včetně jejich stopových a ultrastopových koncentrací.

Vyberte si z naší nabídky služeb:

Měření kvality ovzduší v rozsahu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Provádíme měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná MŽP a akreditovaná ČIA: oxid dusičitý, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, troposférický ozón, benzen, pevné částice PM10 a PM2.5, arsen, kadmium, nikl, olovo a benzo[a]pyren.

Součástí mohou být měření dalších škodlivin:

 • sulfan, oxid dusný, oxidy dusíku, oxid uhličitý, těkavé organické látky (celkové)
  Měření provádíme přístrojem Airpointer® (Recordum Messtechnik GmbH, Rakousko). Může být prováděno současně ve dvou lokalitách. Délka měření probíhá dle požadavků zadavatele, lze dohodnout různá schémata měření.
 • aromatické uhlovodíky (toluen, etylbenzen, o-xylen, m,p-xyleny) a 1.3 – butadien
  Měření provádíme přístrojem VOC71M (ENVIRONMENT SA, Francie). Měřit můžeme kontinuálně v 15minutových intervalech.
 • měření velikostní distribuce pevných částic frakcí PM1.0, PM2.5 a PM10, měření početních koncentrací částic ve 32 velikostních frakcích od 250 nm po 32 µm
  Měření provádíme přístrojem EnvironCheck 107 (Grimm aerosol technik, Německo).
 • měření velikostní distribuce částic s aerodynamickým průměrem od 6 nm po 10 µm tzn. vč. nanočástic, početních koncentrací částic ve 14 velikostních frakcích od 6 nm do 10 µm tzn. vč. nanočástic
  Měření provádíme přístrojem ELPI®+ (Dekati Ltd., Finsko).
 • odběry vzorků pevných částic frakcí PM1.0, PM2.5 a PM10
  Měření provádíme přístroji Leckel MVS6 (Sven Leckel Ingenierbüro GmbH, Německo) a TSP – přístroje PS-1 (Graseby-Andersen, USA).
 • odběry vzorků pevných částic s aerodynamickým průměrem od 15 nm po 10 µm ve 13 velikostních intervalech tzn. vč. nanočástic
  Měření provádíme přístrojem ELPI®+ (Dekati Ltd., Finsko)
 • sledování morfologie pevných částic vč. prvkového složení jednotlivých částic
  Požíváme skenovací elektronový mikroskop (SEM) VEGA TS 5136 LSU (Tescan s.r.o., ČR) s energiově disperzním analyzátorem (EDX) Quantax XFlash® 6 (Bruker Nano GmbH, Německo).
 • stanovení koncentrací prvků ve vzorcích pevných částic vč. těžkých a platinových kovů
  Měření provádíme přístrojem 8800 ICP-QQQ-MS (Agilent Technologies, Japonsko).
 • stanovení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ve vzorcích pevných částic
  Měření provádíme přístroje QP 2010 GC/MS (Shimadzu, Japonsko) a systém GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C a GC 7890B (Agilent Technologies, Japonsko).
 • stanovení koncentrací těkavých aromatických uhlovodíků (BTEX) v ovzduší s využitím termodesorpce
  Používáme systém GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C, GC 7890B a Mini Thermal Desorber7667A (Agilent Technologies, Japonsko.

Kontakt: Mgr. Roman Ličbinský, roman.licbinsky@cdv.cz

Hodnocení kontaminace životního prostředí

Nabízíme jak komplexní hodnocení kontaminace životního prostředí na určité lokalitě, tak jednotlivých složek životního prostředí. Využíváme vlastní laboratoře vybavené špičkovou přístrojovou technikou pro odběry environmentálních vzorků. K jejich zpracování a přípravě k chemickým a toxikologickým analýzám a následnému kvalitativnímu i kvantitativnímu stanovení široké škály organických i anorganických látek včetně jejich stopových a ultrastopových koncentrací.

Hodnocení kontaminace ovzduší:
Informace jsou v kapitole Měření kvality ovzduší v rozsahu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Hodnocení kontaminace půd:

 • homogenizace vzorků, příprava vodných výluhů pomocí analytického sítovacího stroje AS 300 Control, čelisťového drtiče BB 50, děliče vzorků PT 100 a oscilačního mlýna MM 400 (vše Retsch, Německo),
 • extrakce a rozklad vzorků mikrovlnným zařízením Speed Wave four (Berghoff GmbH, Německo),
 • stanovení koncentrací prvků vč. těžkých a platinových kovů přístrojem 8800 ICP-QQQ-MS (Agilent Technologies, Japonsko),
 • extrakce vzorků zemin s využitím extrakčního systému pro extrakce pevná látka-kapalina na principu „fluidized bed extraction“ (extraktor IKA RET control – VISC),
 • stanovení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) přístrojem QP 2010 GC/MS (Shimadzu, Japonsko) a systém GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C a GC 7890B (Agilent Technologies, Japonsko),
 • stanovení kationtové výměnné kapacity - titračně, pH - laboratorní pH/konduktometrem Orion (Thermo Fisher Scientific Inc., USA),
 • testy toxicity vodných výluhů vzorků půd:
  Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas,
  Zkouška inhibice pohyblivosti korýše Daphnia magna,
  Zkouška inhibice klíčivosti Sinapis alba – vše dle platných normovaných postupů přístroji spektrofotometr INFINITE M 200 Pro Nanoquant (Tecan Group Ltd., Švýcarsko), laboratorní pH/konduktometr Orion (Thermo Fisher Scientific Inc., USA), digitální luxmetr Testo 545 (TESTO, ČR), termostatovaná skříň TS 606/2-Var (WTW instruments, GmbH, Německo) a další vybavením.

Hodnocení stavebních materiálů, druhotných surovin a odpadů:

 • homogenizace vzorků, příprava vodných výluhů analytickým sítovacím strojem AS 300 Control, čelisťovým drtičem BB 50, děličem vzorků PT 100, oscilačním mlýnem MM 400 (vše Retsch, Německo),
 • rozklad vzorků mikrovlnným zařízením Speed Wave four (Berghoff GmbH, Německo),
 • stanovení koncentrací prvků vč. těžkých a platinových kovů přístrojem 8800 ICP-QQQ-MS (Agilent Technologies, Japonsko),
 • extrakce vzorků zemin s využitím extrakčního systému pro extrakce pevná látka-kapalina na principu „fluidized bed extraction“ (extraktor IKA RET control – VISC),
 • stanovení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) přístrojem QP 2010 GC/MS (Shimadzu, Japonsko) a systémem GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C a GC 7890B (Agilent Technologies, Japonsko),
 • testy toxicity vodných výluhů vzorků materiálů a odpadů:
  zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas,
  zkouška inhibice pohyblivosti korýše Daphnia magna,
  zkouška inhibice klíčivosti Sinapis alba – vše dle platných normovaných postupů přístroji: spektrofotometr INFINITE M 200 Pro Nanoquant (Tecan Group Ltd., Švýcarsko), laboratorní pH/konduktometr Orion (Thermo Fisher Scientific Inc., USA), digitální luxmetr Testo 545 (TESTO, ČR), termostatovaná skříň TS 606/2-Var (WTW instruments, GmbH, Německo) a další vybavení.

Hodnocení kontaminace vod:

 • měření pH a konduktivity v terénu (při odběru vzorků – pH) konduktometrem Ysi Professional Plus (Ysi Inc., USA),
 • stanovení koncentrací prvků vč. těžkých a platinových kovů přístrojem 8800 ICP-QQQ-MS (Agilent Technologies, Japonsko),
 • stanovení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) – přístrojem QP 2010 GC/MS (Shimadzu, Japonsko) a systémem GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C a GC systém 7890B (Agilent Technologies, Japonsko),
 • testy toxicity vodných vzorků:
  zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas,
  zkouška inhibice pohyblivosti korýše Daphnia magna,
  zkouška inhibice klíčivosti Sinapis alba – vše dle platných normovaných postupů přístrojem spektrofotometr INFINITE M 200 Pro Nanoquant (Tecan Group Ltd., Švýcarsko), laboratorní pH/konduktometr Orion (Thermo Fisher Scientific Inc., USA), digitální luxmetr Testo 545 (TESTO, ČR), termostatovaná skříň TS 606/2-Var (WTW instruments, GmbH, Německo) a další vybavení.

Kontakt: Mgr. Roman Ličbinský, roman.licbinsky@cdv.cz

Měření emisí vozidel v reálném provozu

Měření emisí vozidel v reálném provozu zahrnuje: kontinuální měření koncentrací plynných emisí O2, CO, CO2, HC a NOx, izokinetický odběr vzorku tuhých částic, izokinetický odběr vzorku plynů vč. nelimitovaných škodlivých látek do vaků pro podrobnou laboratorní analýzu s možností rozšíření o přístroje pro měření dalších, výše nespecifikovaných plynných emisí, odběr vzorků pro dva různé režimy jízdy, měření průtoku výfukových plynů, měření tlaku a teploty výfukových plynů.
Vše provádíme na zařízení vyvinutém Centrem dopravního výzkumu a SEKO spol. s.r.o.

Výhodou zařízení je: sloučení signálů z měřicích přístrojů se signálem GPS, snadná a rychlá montáž k měřenému vozidlu (vybavenému tažným zařízením), možnost přenesení aparatury, umístěné na paletě, na/do měřeného vozidla (bez tažného zařízení – nákladní vozidla, lokomotivy apod.), možnost použití samostatných modulů pro měření koncentrací plynných emisí (pro automobily nevybavené tažným zařízením), měření na válcovém dynamometru, na uzavřené testovací trati a ve skutečném provozu, měření silničních vozidel i nesilničních vozidel a strojů.

Zpracování dat obsahuje:

 • výpočet emisí a spotřeby z kompletního vzorku dat,
 • výpočet emisí a spotřeby dle procedury PEMS (selektivní, srovnatelné s homologačním cyklem, slouží pro stanovení faktoru konformity – přípustná odchylka za dobu životnosti vozidla).

Jízdní cykly:

 • předem definované (standardizované, vlastní),
 • silniční provoz:
  • standardní trasa – srovnávací měření
  • dle procedury PEMS – nahodilá trasa, stanoven poměr městského, mimoměstského a dálničního provozu.

Kontakt: Ing. et Ing. Libor Špička, libor.spicka@cdv.cz

Problematika paliv a maziv

Nabídka obsahuje:

 • zpřesnění interpretace výsledků měření emisí,
 • zdůvodnění anomálií v emisních charakteristikách vozidel,
 • vliv na emisní faktory vozidel,
 • zpřesnění vstupů pro emisní modelování (scénáře rozvoje AP),
 • vliv alternativních paliv na degradaci motorového oleje,
 • posouzení technického stavu vozidel na základě motorového oleje.

Využití přístroje Nicolet iS5 - Thermo Fisher Scientific Inc., USA

Kontakt: Ing. et Ing. Libor Špička, libor.spicka@cdv.cz

Výpočty emisních bilancí z dopravy

Nabídka zahrnuje: bilance emisí mobilních zdrojů ze silniční dopravy (včetně emisí TZL z otěrů a emisí VOC z odparů palivového systému benzínových vozidel), železniční, letecké a vodní dopravy a dále emise z nesilničních zdrojů (zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla armády, stavební stroje, údržba zeleně, apod.).

Výpočet emisí z dopravy zajišťujeme dle vlastní metodiky. Používaný modelový výpočet využívá podkladů dopravních statistik, údajů o prodeji pohonných hmot, o skladbě vozového parku a odhadech ročních proběhů jednotlivých kategorií vozidel. Emise jsou stanoveny pomocí vypočítaného podílu na spotřebě pohonných hmot jednotlivých kategorií vozidel a příslušných emisních faktorů. V souladu s metodikou pro stanovení emisí v rámci směrnice o emisních stropech jsou z provozu letadel zahrnuty pouze emise vnitrostátní a mezinárodní dopravy ze vzletové a přistávací fáze (tzv. LTO cyklus) a emise letové fáze a emise letadel pouze přelétávajících bilance zahrnuty nejsou.

Kontakty:
RNDr. Leoš Pelikán, Ph.D., leos.pelikan@cdv.cz

Modelování hluku

Provádíme modelování hluku pro účely strategického hlukového mapování a tvorbu akčních plánů (v souladu s 2002/49/ES). Dále tvorbu podkladů pro územní plánování, generely dopravy a projektování protihlukových opatření. Hlukové modely nabízíme také investorům, za účelem hodnocení a plánování nových developerských projektů a záměrů.

Kontakt: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., vitezslav.krivanek@cdv.cz
RNDr. Leoš Pelikán, Ph.D., leos.pelikan@cdv.cz

Modelování emisí z dopravy a příspěvků dopravy k imisním koncentracím

Nabídka zahrnuje modelování emisních toků z dopravy na daném území a tvorbu rozptylových studií (modelování příspěvků dopravy k imisním koncentracím). Vstupem pro tato modelování je multimodální dopravní model. Pokud objednatel dopravní model nemá k dispozici, může být jeho tvorba součástí nabídky.

Konkrétní cena se odvíjí od velikosti území, množství a náročnosti prováděných dopravně-organizačních analýz, počtu scénářů a množství hodnocených polutantů. Zásadní vliv na cenu má také potřeba tvorby dopravního modelu a jeho podrobnost.

Kontakt: RNDr. Leoš Pelikán, Ph.D., leos.pelikan@cdv.cz

Modelování imisních koncentrací z dopravy (Rozptylová studie)

Provádíme výpočet imisních koncentrací jak plynných, tak pevných znečisťujících látek z dopravy podle metodiky SYMOS´97. Primárně jsou hodnoceny látky, které mají dané limity podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. Po dohodě je možné modelovat i další znečišťující látky.

Rozptylová studie vyhodnocuje:

 • maximální imisní krátkodobé koncentrace,
 • průměrné roční koncentrace,
 • intervaly imisních hodinových koncentrací,
 • zohlednění pozaďového znečištění,
 • vyhodnocení pro obzvláště citlivá místa, jako jsou okolí škol, sportovišť, rezidenční čtvrti atd.,
 • srovnání modelových koncentrací s imisními limity,
 • doby překročení limitních hodnot,
 • srovnání se staničním měřením poskytovaným ČHMÚ.

Cena závisí na velikosti modelovaného území, podle něhož se odvíjí délka přípravy dat a výpočtový čas.

Kontakt: RNDr. Leoš Pelikán, Ph.D., leos.pelikan@cdv.cz

Měření akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stavby

Provádíme měření, které je realizováno dle normy ISO 1996-1 a 1996-2 v akreditovaném režimu - ověření dodržování hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru budov. V případě hluku z dopravy cena zahrnuje i sčítání vozidel.

Kontakt: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., vitezslav.krivanek@cdv.cz

Konzultační činnost v problematice hlukové zátěže a boje s nadměrným hlukem z dopravy

Nabídka zahrnuje konzultační činnost, návrhy možných řešení, návrhy opatření atd.

Kontakt: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., vitezslav.krivanek@cdv.cz

Zpracování akustických studií - hlukové mapy, akční plány, simulace problémových míst, simulace protihlukových opatření, výpočty zasažených obyvatel nadměrným hlukem a peněžní vyjádření externalit z hlukové zátěže aj.

Rozsah nabídky:

 • zpracování hlukových map,
 • akčních plánů,
 • simulace problémových míst,
 • simulace protihlukových opatření,
 • výpočty zasažených obyvatel nadměrným hlukem, peněžní vyjádření externalit z hlukové zátěže.

Kontakt: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., vitezslav.krivanek@cdv.cz

Měření hlučnosti povrchu vozovky v celé její délce metodou CPX

Nabídka zahrnuje akreditované měření hlučnosti libovolného povrchu vozovky dle metody CPX (Close-ProXimity), ověření účinnosti nízkohlučných povrchů, srovnání hlučnosti jednotlivých typů povrchů v různé době životnosti.

Kontakt: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., vitezslav.krivanek@cdv.cz

Analýzy pro zavádění alternativních paliv a pohonů ve vozových parcích

Provádíme provedení analýzy ekonomické i neekonomické (technické, organizační, apod.) povahy pro manažerské rozhodování o zavedení vozidel provozovaných na alternativní paliva a vozidel s alternativními pohony ve vozovém parku.

Výše ceny se odvíjí od množství a náročnosti prováděných analýz.

Kontakt: Ing. et Ing. Libor Špička, libor.spicka@cdv.cz

Optimalizace rozmístění infrastruktury pro alternativní pohony v daném území

Nabízíme zpracování návrhu na optimální umístění čerpacích stanic alternativních paliv a dobíjecí infrastruktury v definovaném území.

Kontakt: Ing. et Ing. Libor Špička, libor.spicka@cdv.cz

Systémy podpory čistých vozidel ve městech

Navrhujeme koncepce podpory čistých vozidel s využitím nástrojů spadajících do kompetence samosprávních územních celků, které mohou být využity pro zkvalitnění životního prostředí ve městech a vyšších územně správních celcích.

Kromě využití čistých vozidel ve veřejných službách jsou součástí produktu mimo jiné návrhy nástrojů podpory, které by měly motivovat uživatele k provozování environmentálně šetrných vozidel zvýhodněními během doby jejich užívání. Produkt je zároveň zaměřen na definování požadavků na infrastrukturu.

Konkrétní cena se odvíjí od velikosti území, množství a náročnosti prováděných analýz (dopravně-organizační, ekonomické, technologické), množství hodnocených opatření a dopadů na kvalitu ovzduší (počet scénářů a polutantů). Zásadní vliv na cenu má také potřeba tvorby dopravního modelu.

Kontakt: Ing. et Ing. Libor Špička, libor.spicka@cdv.cz